This job has expired

Director of Marketing, Communications and Student Recruitment

Employer
Cardiff Metropolitan University
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Competitive salary
Closing date
6 Mar 2023

View more

Job Discipline
Brand Management, Digital & Social, Trade Marketing
Experience Level
Director
Sectors
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Times Higher Education UK and Ireland University of the Year 2021
The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the

Year 2021

Top university in the UK for sustainability in People and Planet’s Green League 2022/23

Cardiff Metropolitan University is enjoying a highly successful and sustained period of growth and diversification as its reputation, student recruitment and finances have all improved significantly in recent years. In 2020, the University was named The Sunday Times ‘Welsh University of the Year 2021’; in 2021 it became the Times Higher Education ‘UK and Ireland University of the Year 2022’; and in 2022 it was ranked the top university in the UK in the People and Planet Green League.

The University has grown by more than 50% over the last five years, from under £100m turnover to over £150m (forecast) this year. With strong values and a focus on its people, Cardiff Met’s staff placed it as Capita’s top ‘Employer of Choice’ among UK universities in 2019 and in 2022 the University’s staff engagement score was the highest in the sector (People Insight). The Graduate Outcomes Survey for 2022 placed Cardiff Met top in Wales, the University is consistently placed in the top 10% of UK universities for graduate start-ups, and the 2022 Postgraduate Research Excellence Survey ranked the University Number 1 in the UK for resources and support.

The Director of Marketing, Communications and Student Recruitment is a new role designed to enhance further the University’s reputation, reach and impact as it embarks on its next strategic phase. The role holder will be responsible for the development and delivery of effective and integrated marketing and communications strategies to achieve the University’s Strategy 2030 vision and key strategic priorities. The role is integral to achieving income generation objectives to ensure financial sustainability through student recruitment and is key to enhancing the developing reputation of the University.

The post-holder is responsible for all aspects of marketing, communications and student recruitment within a restructured service that has merged UK and international marketing and student recruitment functions. The role holder will provide strategic direction and lead the newly formed directorate and team of 80 staff, spanning Brand and Marketing, Communications, UK Student Recruitment and Outreach, International Student Recruitment, and Admissions to enhance its impact. A vital part of the role will be acting as the ‘thought leader’, driving professionalisation and a high-performance culture to establish the function as a critical strategic enabler to achieve the University’s strategic objectives and its ambition of becoming a top 50 UK university by 2030.

In addition to strengthening Cardiff Met’s brand experience with priority audiences, the role holder will uphold, promote and enhance the University’s reputation regionally, nationally and internationally. The post involves establishing a strong and bold narrative that reflects the regional, national and international ambitions of Strategy 2030 and a well-established global university with high levels of international recruitment both on campus and through extensive transnational education partners around the world.

The University is committed to creating a highly inclusive culture, offering family friendly and flexible working arrangements, and a range of staff networks and events to support and develop staff. Cardiff Met warmly welcomes applications from those traditionally underrepresented in higher education.

The closing date for this post is Monday 6th March 2023. Odgers Berndtson, an executive search firm, have been appointed to assist with this competition. The preferred method of application is online at https://www.odgers.com/88116 . All applications will be acknowledged. To discuss the role in confidence with one of the Odgers Berndtson Wales team, please call 02920 783 050 or email us at odgerswalespractice@odgersberndtson.com

 

Cyfarwyddwr Ystadau a’r Amgylchedd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Caerdydd, gyda gweithio hyblyg

Cyflog cystadleuol

Y Brifysgol Orau yn y DU ar gyfer Cynaliadwyedd yng Nghynghrair Werdd People and Planet 2022/23.

Prifysgol y Flwyddyn y DU ac Iwerddon 2021 The Times Higher Education.
Prifysgol Gymreig y Flwyddyn 2021 Good University Guide The Times a The Sunday Times.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cael cyfnod hynod lwyddiannus a chynaledig o dwf ac arallgyfeirio gan fod ei henw da, ei chyfraddau recriwtio myfyrwyr a’i chyllid i gyd wedi gwella’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf. Yn 2020, cafodd y Brifysgol ei henwi yn ‘Brifysgol Gymreig y Flwyddyn 2021’ gan The Sunday Times; yn 2021, dyfarnwyd teitl ‘Prifysgol y Flwyddyn yn y DU ac Iwerddon 2022’ iddi gan Times Higher Education; ac yn 2022, fe’i rhestrwyd fel y brifysgol orau yn y DU yng Nghynghrair Werdd People and Planet.

Mae’r Brifysgol wedi tyfu mwy na 50% dros y pum mlynedd ddiwethaf, o lai na £100m o drosiant i dros £150m (rhagolwg) eleni. Oherwydd ei gwerthoedd cryf a’i ffocws ar bobl, ystyriwyd bod Met Caerdydd yn ‘Gyflogwr Gorau o Ddewis’ Capita gan staff ymhlith prifysgolion y DU yn 2019, ac yn 2022, sgôr ymgysylltu â staff y Brifysgol oedd yr uchaf yn y sector (People Insight). Roedd Met Caerdydd ar y brig yng Nghymru yn yr Arolwg Deilliannau Graddedigion ar gyfer 2022. Gosodir y Brifysgol yn gyson yn y 10% uchaf o blith prifysgolion y DU ar gyfer egin fusnesau graddedigion, a rhestrwyd y Brifysgol yn Rhif 1 yn y DU am adnoddau a chymorth yn Arolwg Rhagoriaeth Ymchwil Ôl-raddedigion 2022. 

Mae’r Brifysgol wrthi’n cwblhau Cynllun Meistr i barhau â’r twf uchelgeisiol hwn, gan gynnwys buddsoddi £150m yn yr ystâd i arwain ei thrawsnewidiad, bod yn garbon sero net erbyn 2030, a darparu amgylcheddau rhagorol, arloesol a hynod gynaliadwy ar gyfer dysgu, gweithio, byw, cymryd rhan mewn chwaraeon a chymdeithasu. Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy ddarparu adeiladau newydd sy’n ystyriol o amgylchoedd Prifysgol Met Caerdydd, ac addasu ac adfywio’r ystâd bresennol i uchafu cynaliadwyedd.

Bydd deiliad y swydd yn arwain y gwaith i ddatblygu a chyflwyno strategaeth ar sail lle ar gyfer gwella’r profiad i fyfyrwyr, staff a rhanddeiliaid mewn prifysgol sy'n ceisio creu ymdeimlad cryf o le a pherthyn o fewn amgylchedd cynaliadwy. Mae’r Cyfarwyddwr Ystadau a’r Amgylchedd yn swydd uwch arweinyddiaeth allweddol yn y Brifysgol, a bydd deiliad y swydd yn aelod o’r Bwrdd Academaidd, yn adrodd i’r Prif Swyddog Adnoddau ac i Fwrdd y Llywodraethwyr yn rheolaidd. Bydd yn llysgennad mentrus, arloesol, creadigol ac effeithiol sydd yr un mor fedrus yn datblygu perthnasoedd mewnol ag ydyw yn cysylltu â phenseiri, datblygwyr, defnyddwyr a rhanddeiliaid allanol.

Bydd y sawl a benodir yn arwain ac yn datblygu Cyfarwyddiaeth Ystadau’r Brifysgol a thîm o 50 aelod o staff ar draws yr Amgylchedd Adeiledig, Prif Brosiectau a Rheoli Cyfleusterau. Bydd y rôl allweddol hon yn gwerthuso safle cystadleuol y Brifysgol o ran ei hamgylchedd a’i chyfleusterau adeiledig, ac yn darparu ymatebion strategol i gefnogi cyflwyno Cynllun Strategol y Brifysgol ac uchelgais i fod yn un o’r 50 prifysgol orau yn y DU erbyn 2030.

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i greu diwylliant hynod gynhwysol, sy’n cynnig trefniadau gweithio sy’n ystyriol o deuluoedd a threfniadau gweithio hyblyg, ac amrywiaeth o rwydweithiau staff a digwyddiadau i gefnogi a datblygu staff. Maent yn rhoi croeso cynnes i geisiadau gan y rheiny nad oes cynrychiolaeth ddigonol ohonynt yn draddodiadol mewn addysg uwch.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw dydd Llun, 6 Mawrth 2023. Penodwyd Odgers Berndtson, cwmni chwilio uwch swyddogion, i gynorthwyo â’r gystadleuaeth hon. Y dull gorau i wneud cais yw ar-lein yn https://www.odgers.com/88019 . Bydd pob cais yn cael ei gydnabod. I drafod y rôl yn hyderus gydag un o dîm Odgers Berndtson Cymru, ffoniwch 02920 783 050 neu anfonwch neges e-bost atom: odgerswalespractice@odgersberndtson.com

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert