Head of Marketing, Design and Brand Management

3 days left

Location
Aberystwyth
Salary
£52,560 - £59,135 per annum
Posted
22 Oct 2019
Closes
18 Nov 2019
Job Discipline
Marketing (General)
Experience Level
Manager
Sectors
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Head of Marketing, Design and Brand Management 
Global Marketing and Student Recruitment 

1 FTE
36.5 hours a week
Grade 9: £52,560 - £59,135 per annum
Ref: GMSR.19.2739

To promote a flexible workforce, the University will consider applications from individuals seeking full time, part time, job share, or term time only working arrangements.

The Head of Marketing, Design and Brand Management will lead development and delivery of marketing activity for the University in support of its strategic objectives and in the context of the University’s developing marketing and student recruitment strategy. 

The post holder will provide expertise in marketing the University to a wide range of audiences within Wales, the wider UK and internationally. These audiences include potential and current students; influencers; supporters; sponsors; partners and staff, and the role purpose is to promote an effective and consistent marketing brand to all target audiences. 

The Head of Marketing, Design and Brand Management will also act as lead in development of the University’s Welsh medium element in the University’s Marketing and Student Recruitment Strategy. The person will act as line manager to the Senior Events Team Manager, the Digital and Print Publications Officer and the Marketing Campaigns Officer. 

The post holder is responsible for coordinating activity internally to provide a consistent and effective approach to all audiences and manage internal fluctuations in demand proactively and effectively to achieve the University’s overall objectives.

We are a Bilingual Institution which complies with the Welsh Language Standards and is committed to Equal Opportunities.  You are welcome to apply for any vacancy in Welsh or English and any application submitted will be treated equally.


Pennaeth Marchnata, Dylunio a Rheoli Brand 
Marchnata a Denu Myfyrwyr  

1 CALl
36.5 awr yr wythnos
Gradd 9: £52,560 - £59,135 y flwyddyn
Cyf: GMSR.19.2739

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio amser llawn, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Bydd y Pennaeth Marchnata, Dylunio a Rheoli Brand yn arwain y gwaith o ddatblygu a chyflawni gweithgareddau marchnata ar gyfer y Brifysgol i gefnogi ei hamcanion strategol, yng nghyd-destun strategaeth marchnata a denu myfyrwyr y Brifysgol sy'n datblygu'n gyson. 

Bydd deiliad y swydd yn cynnig arbenigedd wrth farchnata'r Brifysgol i ystod eang o gynulleidfaoedd yng Nghymru, y DU yn ehangach ac yn rhyngwladol. Mae'r cynulleidfaoedd hyn yn cynnwys darpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol; dylanwadwyr; cefnogwyr; noddwyr; partneriaid a staff, a diben y swydd yw hyrwyddo brand marchnata effeithiol a chyson i'r holl gynulleidfaoedd targed.  
Bydd y Pennaeth Marchnata, Dylunio a Rheoli Brand hefyd yn gyfrifol am ddatblygu elfen cyfrwng Cymraeg y Brifysgol yn ei strategaeth Marchnata a Denu Myfyrwyr.     

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gydlynu gweithgarwch yn fewnol i sicrhau dull cyson ac effeithiol o ymdrin â'r holl gynulleidfaoedd, gan reoli amrywiadau mewnol o ran y galw mewn modd rhagweithiol ac effeithiol i gyflawni amcanion cyffredinol y Brifysgol.  Bydd yn gweithredu fel rheolwr i’r Uwch Reolwr Digwyddiadau, y Swyddog Cyhoeddiadau Digidol a Phrint a’r Swyddog Marchnata Ymgyrchoedd.

Sefydliad Dwyieithog sy'n cydymffurfio â Safonau'r Iaith Gymraeg ac sy'n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn y Gymraeg neu'r Saesneg, a bydd pob cais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal.

More searches like this